1. kontraktmæssigt grundlag

 1. Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder disse generelle salgsbetingelser og levering ("betingelserne") for alle tilbud, salg og leverancer foretaget af FlexOfold APS ("FlexOfold").
 2. I tilfælde af at eventuelle bestemmelser i betingelserne er i konflikt med en skriftlig aftale mellem flexofold og en køber, skal bestemmelserne i aftalen være fremherskende.

 

2. Pris

 1. Alle priser skal være i DKK, EUR eller USD og tilføjet moms som anført på fakturaen. Priserne inkluderer ikke omkostninger i forbindelse med fragt, transport eller forsikring, medmindre de eksplicit er angivet på fakturaen.
 2. Det er køberens ansvar at arkivere og betale for al gældende told og skatter.
 3. Hvis der er aftalt en handel med en anden valuta end dansk Kroner (DKK), forbeholder FlexoFold sig retten til at gennemføre prisændringer, der er resultatet af ændringer i valutakurs fra tilbudstidspunktet indtil betaling.
 4. FlexoFold har ret til at justere sine priser med en meddelelse om 30 dage, og da den generelle regel skal alle priser være underlagt justering 1. januar hvert år.

 

3. Salgsmateriale

 1. De oplysninger og data, der er angivet i FlexOfolds generelle salgsmateriale, herunder tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter osv., Betages hverken direkte eller indirekte til at omfatte garantier som sådan og skal kun være bindende i det omfang, at en separat skriftlig aftale henviser eksplicit til sådanne oplysninger eller data.

 

4. Betaling

 1. Betalingsbetingelserne skal være som angivet på fakturaen. Køberen betaler egne bankgebyrer og overførselsgebyrer.
 2. Efter forfaldsdatoen skal renter opkræves i overensstemmelse med den danske akt på interesser og tilføjes på månedlig basis sammen med andre omkostninger, der vedrører den forsinkede betaling.
 3. Køberen har ikke ret til at gennemføre modregning mod købsbeløbet, medmindre FlexOfold har godkendt sådan modregning skriftligt.
 4. Hvis køberens skønsmæssige udtalelse er (sandsynligvis reduceres, er det ( til udførelse af ordren.
 5. FlexoFold har ret til at suspendere fremtidige leverancer til køberen, indtil der er foretaget betaling fuldt ud af alle behørige beløb.

 

5. Opbevaring af titel

 1. Alle solgte produkter skal forblive FlexOfolds ejendom, indtil den samlede levering er blevet betalt fuldt ud.

 

6. Levering

 1. Aftalte leveringsklausuler fortolkes i overensstemmelse med de incoterms, der er gældende på tidspunktet for aftalens afslutning.
 2. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal levering udføres ex -værker.
 3. FlexoFold forbeholder sig retten til at levere helt eller delvist.

 

7. Ansvar for forsinkelser

 1. Levering inden for 14 dage fra den aftalte leveringsuge betragtes ikke som forsinket levering.
 2. FlexoFold er ikke ansvarlig for noget indirekte tab, herunder driftstab, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som køberen har afholdt som et resultat af en forsinkelse.
 3. Endvidere er FlexOfold ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre forsinkelsen kan tilskrives uagtsomhed fra Flexofold eller en tredjepart, som FlexOfold er ansvarlig for.

 

8. Ansvar for mangler

 1. Ved levering og inden sådanne produkter bruges, skal køberen uden forsinkelse udføre sædvanlig kontrol af de leverede produkter.
 2. Køberen har ikke ret til kravfejl, hvis kravet ikke er rettet til FlexOfold skriftligt, senest 14 dage fra datoen for opdagelsen af ​​manglen eller fra den dato, hvor køberen burde have opdaget manglen.
 3. FlexOfolds ansvar for mangler, der bortfalder 36 måneder efter, at der er foretaget fødsel.
 4. FlexOfold er ikke ansvarlig for noget indirekte tab, herunder driftstab, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som køberen har påført som et resultat af defekter i de leverede produkter.
 5. FlexoFold har ret til at afhjælpe eventuelle mangler, herunder ved udskiftning af levering, inden for en rimelig tid, og der kan ikke angives noget krav af køberen, medmindre der er tilbudt et sådant middel til FlexOfold.
 6. I tilfælde af, at afhjælpning eller udskiftningslevering ikke kan afsluttes i den eneste udtalelse fra FlexOfold, forbeholder FlexOfold sig retten til at give en proportional reduktion eller til at tage de mangelfulde produkter tilbage mod tilbagebetaling af købsprisen som en fuld og endelig afvikling af købers krav.
 7. FlexOfolds ansvar for mangel gælder ikke for mangler, der skyldes ikke eller dårlig vedligeholdelse, forkert anvendelse, tredjepartsreparationer udført uden FlexoFolds samtykke og instruktioner skriftligt, eller hvis det er tilfældet med Force Majeure.

 

9. Brug og ændring af leverede produkter

 1. FlexoFold er ikke forpligtet til at udføre noget middelarbejde eller kompensere køberen, hvis defekter til de leverede produkter er den sandsynlige konsekvens af købers misbrug af produkterne eller brugen af ​​produkterne i konflikt med nogen instruktioner leveret af FlexOfold.
 2. I tilfælde af at der er foretaget ændringer til produkter af køberen efter levering, herunder pusting af produkterne, skal flexofold - uanset de fundne mangler - ikke være forpligtet til at tage produkterne tilbage og/eller foretage refusion af købsbeløb. Under disse omstændigheder skal reparationsmænd være køberens eneste ret til afhjælpning mod FlexOfold.

 

10. Produktansvar

 1. FlexOfold er kun ansvarlig for mangelfulde produkter i overensstemmelse med obligatoriske lovbestemmelser i den danske lov om produktansvar.
 2. Desuden er FlexOfold kun ansvarlig for personskader, hvis det er bevist, at skaden blev forårsaget af uagtsomhed eller misligholdelse af FlexOfold eller enhver tredjepart, som FlexOfold er ansvarlig for.
 3. FlexoFold er ikke ansvarlig for driftstab, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, der er afholdt af køberen eller tredjepart som et resultat af mangler i de leverede produkter.
 4. I tilfælde af, at der skal pålægges et produktansvarskrav på flexofold i relation til tredjepart, er køberen forpligtet til at skadesløsholde og kompensere FlexOfold i det omfang, at kravet er baseret på køberens uagtsomhed, handlinger eller undladelser.
 5. Køberen er forpligtet til at acceptere det samme sted og lovgivning som flexofold i tilfælde af produktansvarsprocedurer.
 6. I tilfælde af, at tredjepart skal angive produktansvarskrav mod en af ​​parterne, skal den pågældende part skal underrette den anden part om denne virkning uden forsinkelse.

 

11. Force Majeure

 1. Uanset ovenstående er FlexOfold ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende præstation, helt eller delvist, der skyldes force majeure, herunder krig, civil opstand, strejker, lockout, blokade, eksportforbud og importforbud, beslaglæggelse, valutabegrænsninger Knaphed på varer, ild, hærværk, tyveri eller lignende omstændigheder, der er uden for kontrol af flexofold.
 2. FlexoFold skal skriftligt informere køberen om sådanne omstændigheder uden forsinkelse.
 3. Hver af parterne er fritaget for ansvar for at afslutte aftalen, når præstationen har været umulig i mere end tre (3) måneder på grund af force majeure.

 

12. Begrænsning af kompensation

 1. Uanset ovenstående er FlexOfold ikke ansvarlig for at betale for skader eller kompensation ud over købsprisen for de pågældende leverings-/defekte produkter.

 

13. Lov og spillested

 1. Hver eneste tvist, der kan opstå mellem parterne, afgøres i overensstemmelse med dansk lov med Domstolen i Kolding som lokalitet, finder Imidlertid den internationale salg af varer (CISG) ikke gældende.